Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.easysystems.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας «EASY SYSTEMS A.E.»και διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο συνεπάγεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των παρόντων όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.easysystems.gr. Η «EASY SYSTEMS A.E.» δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του www.easysystems.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Ο δικτυακός τόπος www.easysystems.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας «EASY SYSTEMS A.E.»και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το www.easysystems.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της ανώνυμης εταιρίας «EASY SYSTEMS AE» ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης του παρόντος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. To υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογραφιών, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ανώνυμη εταιρία «EASY SYSTEMS A.E.» ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των. Η EASY SYSTEMS A.E. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου σαν αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ή και της σύνδεσής του μέσω δικτύου ή με άλλες ιστοσελίδες/δικτυακούς τόπους.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων:

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έχει αυτομάτως εφαρμογή στη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου. Αν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους εδώ προβλεπόμενους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Ο παρών δικτυακός τόπος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, τα οποία δεν είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές. Ο παρών δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία τα οποία αποστέλλουν οι επισκέπτες/χρήστες αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών. Τμήμα ή και το σύνολο των στοιχείων αυτών είναι δυνατό να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας αποκλειστικά και μόνο για λόγους στατιστικούς, ερευνών αγοράς ή βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών από την ανώνυμη εταιρία «EASY SYSTEMS A.E.». Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα στο hostmaster@easysystems.gr , προκειμένου να διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου και να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου/ιστοσελίδας διέπεται από τη Νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας.